PhotoHackz  cover photo
PhotoHackz

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

PhotoHackz
Channel ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับแต่งภาพและวีดีโอ
เป็น Channel ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับแต่งภาพและวีดีโอ ตั้งแต่ปี 2017 โดยปัจจุบันช่อง Youtube Channel มียอดผู้ติดตาม ณ กว่า 47,000 คน และมี Fan page Facebook ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับแต่งภาพและวีดีโอ ที่มียอดผู้ติดตาม ณ ปัจจุบันกว่า 14,000 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - ก่อตั้งปี 2017
    - ช่อง YouTube ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับแต่งภาพและวีดีโอ ที่มียอดผู้ติดตาม ณ ปัจจุบันประมาณ 47,000 คน
    - Fan page Facebook ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับแต่งภาพและวีดีโอ ที่มียอดผู้ติดตาม ณ ปัจจุบันประมาณ 14,000 คน

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส