สุชาดา แพรเมือง cover photo
สุชาดา แพรเมือง
สุชาดา แพรเมือง
วิทยากรและครูใหญ่แห่งห้องเรียนสำหรับนักธุรกิจ Business Fundamental ของ GET biz (Thailand)
- วิทยากรและครูใหญ่แห่งห้องเรียนสำหรับนักธุรกิจ Business Fundamental ของ GET biz (Thailand) - ผู้ร่วมก่อตั้ง The Wealth space - วิทยากรสอนหลักสูตร Talent Dynamics ในองค์กรต่างๆ - วิทยากรสอนหลักสูตร Riad to Rich ของ GET biz (Thailand) หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ - Talent Dynamics การเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ และดึงคุณ ค่าจากความแตกต่างนั้นให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด - การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล บนความเชื่อที่ว่าหากทีมงานไม่ มีปัญหาเรื่องหนี้สิน พวกเขามีแนวโน้มจะสร้างสรรผลงานได้มากกว่า - การบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย / วิสัยทัศน์ที่ไกล ออกไป - การใช้ Google Drive / G-Suite สำหรับการทำงานร่วมกันใน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรและครูใหญ่แห่งห้องเรียนสำหรับนักธุรกิจ Business Fundamental ของ GET biz (Thailand)
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง The Wealth space
    - วิทยากรสอนหลักสูตร Talent Dynamics ในองค์กรต่างๆ
    - วิทยากรสอนหลักสูตร Road to Rich ของ GET biz (Thailand)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส