อภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล cover photo
อภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล
อภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในบริษัทหลักทรัพย์


    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์วิเคราะห์ทางเทคนิคในบริษัทหลักทรัพย์มานานกว่า 20 ปี (ตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบัน)