วรวัจน์ สุวคนธ์ cover photo
วรวัจน์ สุวคนธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

173 รีวิว

1 คอร์ส

วรวัจน์ สุวคนธ์
Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันเป็น Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Agile Capability Development
    - ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกระบวนกํารในการสร้างขีดความสามารถใหม่ขององค์กร การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของบุคลากร การเปลี่ยนวิถีการทำงานของคนในองค์กร
    - ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

173 รีวิว

1 คอร์ส