ชนัฐ อาภาธีรญาณ cover photo
ชนัฐ อาภาธีรญาณ
ชนัฐ อาภาธีรญาณ
ฮั้วเซนเซ อดีตนักเรียนทุน ”มงบุโช” ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษา(学歴) 1988 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1987-1988 ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น (มงบุโช) ในโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเคโอ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   ปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) การทำงาน(職歴) นักแปลการ์ตูนญี่ปุ่นอิสระ 3 ปี นักแปลเอกสารและล่ามภาษาญี่ปุ่นอิสระในงานทั่วไปมากกว่า 5 ปี อาจารย์อิสระรับสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทย และสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่น ที่สนใจโดยไม่จำกัดเพศ วัย และอาชีพ จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นในส่วนงานทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายโลจิสติกส์ในบริษัทญี่ปุ่นต่างๆ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทญี่ปุ่นมากกว่า 9 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น (มงบุโช) ในโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเคโอ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส