รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ cover photo
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล Excel ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และการพยากรณ์ยอดขาย
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตั้งแต่ปี 2534 และศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง (ศูนย์ K-DAI) สจล. ตั้งแต่ปี 2562 อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel & Word, บริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ  รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น จากคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ปี 2566  รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านบริการสังคม จากนายกสภา สจล. ปี 2565  กรรมการบริหาร สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2561  กรรมการบริหาร สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2559  รางวัลบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้ สจล. จาก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปี 2555  ได้รับคัดเลือกเป็น “Dr. Hero ดร.ฮีโร่” หนึ่งในสุดยอดบัณฑิต พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปี 2555  รางวัล Endeavour Fellowship Award จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ไปเป็น Visiting Academic ที่ University of Technology Sydney (UTS) 2551  รางวัลทุน International Centre of Excellence for Education in Mathematics (ICE-EM) จากประเทศออสเตรเลีย ไปฝึกอบรม Optimization ที่ University of Queensland ปี 2549  หัวหน้ากองบรรณาธิการ วารสารคณิตศาสตร์ MJ-MATh โดย สมาคมคณิตศาสตร์ฯ ม.ค. 2559 – เม.ย.2561 (ผู้นำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) ปัจจุบัน เป็นกองบก. ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานสาขา Math, Stat, Comp Sci, Data Science, AI งาน วทท. The International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT) ตั้งแต่ปี 2561  ที่ปรึกษาผ่านศูนย์ K-DAI ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ปี 2563  ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์" ที่ ChulaBook t.ly/TiM_ eBook ที่ t.ly/tkKB  ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)" ที่ Se-Ed t.ly/puFQ หรือ t.ly/3aCUa หรือ t.ly/DaUO  ผู้เขียนหนังสือ “จากปลายนาสู่ฟ้าพญาอินทรี From Nobody to Somebody” “Happy Econ เศรษฐสุข 1 และ 2” “กระตุกคิด สะกิดสังคม 1 และ 2” และ “จับเข่าคุย ตะลุยอเมริกา” ที่ร้าน Naiin t.ly/zcfr ร้าน ookbee t.ly/ir8u ร้าน meb t.ly/iOdA และร้าน Se-ed t.ly/wmgYD  เจ้าของคอลัมน์ “Happy Econ เศรษฐสุข” “ดอกเตอร์ เดอะซีรี่ย์” “กระตุกคิด สะกิดสังคม” ในนิตยสาร “กุลสตรี” 2553-2558 และคอลัมน์ “East Meets West บูรพาปะทะประจิม” ในนิตยสาร “New Silk Road ทางสายไหมใหม่” ปี 2559-2560  ประธานร่างหลักสูตร การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Design) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) Digital Government Development Agency (DGA) 2565  รองประธาน/กรรมการ โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (TIA) 2560-2564  จัดรายการวิทยุ “ร้อยหนัง เรียงเพลง บรรเลงโลก” ทางสถานีวิทยุบ้านเลขที่ 1 มหาวิทยาลัยราชัฏสวนสุนันทา โดยมีแขกรับเชิญ อาทิ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “เจ้าหญิงไอที” ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ “Patrick McBlain” จากรายการ English Breakfast 2558-2559  หัวหน้ากองบรรณาธิการรับเชิญ วารสารคณิตศาสตร์ ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 3 ฉบับ “Math in Action: คณิต คิด ทำ”, “Math in Action II: คณิต ศิลป์ ธาร” และ “MIT: Math In Technology คณิต คิด เทคฯ” ปี 2554–2558  กรรมการวิชาการ เครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (OR-Net) NIDA ตั้งแต่ปี 2554  ทุนแพทย์ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530 (สละสิทธิ์)

  ประวัติโดยย่อ
  - รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (ศูนย์ K-DAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
  - อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel-Word-PowerPoint, การบริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
  - ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)"
  - ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์"
  - ปริญญาเอก Ph.D. (Operations Research), CASE Western Reserve University, USA [ทุนรัฐบาล]
  - ปริญญาโท M.Sc. (Management Science/SCM), CASE, USA [ทุนรัฐบาล]
  - ปริญญาโท M.B.A. (การจัดการการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science นานาชาติ), Asian Institute of Technology [ทุน AIT]
  - ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ทุน พสวท.]

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส