เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ cover photo
เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
ผู้เขียนหนังสือ “ไล่ล่าหาหุ้นเด็ด” และหนังสือการลงทุนอีกมากมาย มีประสบการณ์ในการลงทุนและสอนการลงทุนมามากกว่า 10 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาในระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
  - เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในหลากหลายช่องทาง
  - มีผลงานการเขียนหนังสือ "ไล่ล่าหาหุ้นเด็ด" "เลือกหุ้นเป็น เห็นเงินล้าน" "เลิกเป็นแมงเม่า" ฯลฯ
  - มีผลงานการเขียนบทความต่าง ๆ มากมาย
  - เคยเป็นอาจารย์ประจำศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
  - มีประสบการณ์การเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด
  - และมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส