P&F Coffee cover photo
P&F Coffee
P&F Coffee
ผู้ให้บริการครบจงวรเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ (Fine Espresso Solutions) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟ (Fine Espresso Solutions): โรงคั่วกาแฟที่อยู่เบื้อง หลังการผลิตกาแฟ P&F ทุก ๆ เบลนด์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านกาแฟมากมาย ผู้นำเข้าเครื่องชง espresso และอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำกาแฟมากมาย รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาและเป็นโรงเรียนสอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟและการฝึกฝนบาริสต้า

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟ (Fine Espresso Solutions) ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
    - โรงคั่วกาแฟเบื้องหลังกาแฟ P&F Coffee ทุกเบลนด์ และความสำเร็จของร้านกาแฟหลาย ๆ ร้าน
    - ผู้นำเข้าเครื่องชงกาแฟ espresso เครื่องบดกาแฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำกาแฟ จากฝรั่งเศส อิตาลี ฯลฯ
    - ที่ปรึกษาและเป็นโรงเรียนสอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟและการฝึกฝนบาริสต้า

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส