พิสุทธิ์ ประทีปะเสน cover photo
พิสุทธิ์ ประทีปะเสน
พิสุทธิ์ ประทีปะเสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ประวัติโดยย่อ
    - ศศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส