กฤษณ์ อุดมจารุมณี cover photo
กฤษณ์ อุดมจารุมณี
กฤษณ์ อุดมจารุมณี
Software Developer ผู้มีประสบการณ์ใช้งาน Microsoft Excel กว่า 20 ปี
เป็นผู้ใช้งาน Microsoft Excel มาตั้งแต่ Excel 4.0 ปี พ.ศ. 2535 จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ MBA สาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เป็น Microsoft Certified Professional (MCP) for .NET Framework 3.5 Windows Form Application Development ปัจจุบันเป็น Software Developer พัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจทั้ง Desktop Apps และ Web Apps ด้วยภาษา C# กับ ASP.NET MVC และรับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress, PrestaShop หรือ พัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML, CSS, Bootstrap และ JavaScript มีความเชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access ฯลฯ

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นผู้ใช้งาน Microsoft Excel ตั้งแต่ Excel 4.0 ปี พ.ศ. 2535
    - จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Management Information System
    - เป็น Microsoft Certified Professional (MCP) for .NET Framework 3.5 Windows Forms Application Development.
    - ปัจจุบันเป็น Software Developer พัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจทั้ง Desktop Apps และ Web Apps ด้วยภาษา C# กับ ASP.NET MVC, ภาษา PHP, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, WordPress, WooCommerce และ PrestaShop.

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส