รุ่งนภา เหมแดง cover photo
รุ่งนภา เหมแดง
รุ่งนภา เหมแดง
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยสมุนไพรให้แก่ชุมชน
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอก เคมี วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) ปัจจุบันรับราชการสอนวิชาเคมีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 นอกจากสอนในโรงเรียนแล้ว ยังได้ลงพื้นที่สอนคนในชุมชนผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ สบู่ แชมพู ครีมนวด น้ำยาล้างจาน ลิปบาล์ม ด้วยสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย โดยใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) ตั้งแต่ปี 2009
    - มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยสมุนไพรให้แก่ชุมชน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส