รศ. ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์ cover photo
รศ. ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

317 รีวิว

2 คอร์ส

รศ. ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประธานการสร้างหลักสูตรของภาควิชาการจัดการวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 คะแนนเฉลี่ย

317 รีวิว

2 คอร์ส