อ.ชไลเวท (Microsoft MVP | Power BI) cover photo
อ.ชไลเวท (Microsoft MVP | Power BI)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

1,251 รีวิว

8 คอร์ส

อ.ชไลเวท (Microsoft MVP | Power BI)
Microsoft MVP | วิทยากรสถาบัน 9EXPERT TRAINING และที่ปรึกษา ด้าน Power BI, Data Analytics, RPA, Power Platform ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย
อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ Microsoft MVP Power BI คนแรกและคนเดียวของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นวิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING (https://www.9experttraining.com) ผู้ติดตามกว่า 800K คน สอนในหลักสูตรด้าน ในกลุ่ม Power BI, Power Apps, Power Automate, Excel, Data Analytics มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอ การสร้าง Dashboard, Visualization งานนำเสนอต่างๆ เป็นที่ปรึกษา บริหารโครงการต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กระทรวงยุติธรรม, ธนาคารไทยพาณิชย์, BTS, BJC, Aero Thai ในด้าน ฺBusiness Consultant, Data Analytics ได้รับวุฒิบัตรในด้าน Microsoft Certify Trainer, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, Analyzing and Visualizing Data with Power BI, Data Science, R, Analyzing and Visualizing Data with Excel และ Web Accessibility จาก University of South Australia วิทยากรในงานต่าง ๆ อาทิ - Global Microsoft 365 Develop Bootcamp in Power BI Realtime Dashboard - Microsoft Envision Summit - Modern Report with Power BI - APAC BizApps and Power Platform Online Meetup, COVID 19 Dashboard using Power BI - Thailand Big Bang - SQL Server Community Thailand - Power Platform Series App in a day in Action เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - การไฟฟ้านครหลวง - บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด - Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. - Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd. - สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) - Summit Auto Seats Industry Co., Ltd. - DKSH (THAILAND) LIMITED - BMW Leasing (Thailand) Company Limited. - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - ธนาคารแห่งประเทศไทย - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไืทย - UNSCR - UNICEF วิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ป.โท) 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4. มหาวิทยาลัยรังสิต 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเขียนบทความด้าน Power BI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com ให้ความรู้ด้าน Power BI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert Founder Member : Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand และยังเป็น SQL Server Community Thailand Group Leader : https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/ Content Creator : Tiktok : 9expert, Facebook : 9Expert Training, Facebook : chalaivate นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/ Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand Founder - Facebook: Turn Data into Insight with Power BI Founder - Facebook: Excel Community Thailand Founder - Facebook: PowerPoint Community Thailand Founder - Facebook: RPA Thailand

  ประวัติโดยย่อ
  - Microsoft MVP Power BI คนแรกและคนเดียวของประเทศไทย
  - วิทยากรของสถาบัน 9EXPERT TRAINING ในกลุ่ม PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Excel, Data Analytics ผู้ติดตามกว่า 450K คน (https://www.facebook.com/chalaivate/) 180K (https://www.facebook.com/9experttraining/) 200K (https://www.tiktok.com/9expert/) 60K (https://www.youtube.com/9expert)
  - วิทยากรให้กับ Microsoft และหน่วยงานชั้นนำมากมาย อาทิ SCG, Chevron, UNICEF, UNHCR, Michelin, Honda, Toyota, SCB, KTB, DTAC, AIS, PTT, PPTEP, Ducati, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
  - วิทยากรในงานต่างๆ อาทิ Global Microsoft365 Develop Bootcamp in PowerBI Realtime Dashboard, Microsoft Envision Summit, APAC Biz Apps and Power Platform Online Meetup, Thailand BigBang, SQL Server Community Thailand, Power Platform Series App in a day in Action
  - ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ World Bank, SCB, BJC, BTS, Bridgestone, Aero Thai, UOB เป็นต้น
  - Microsoft Certified Trainer (MCT)
  - Microsoft Certified Data Analyst Associate 
  - Certificate: Microsoft Certified Trainer, Analyzing and Visualizing Data with PowerBI, Analyzing and Visualizing Data with Excel, Data Science, R, Microsoft Office Specialist ในระดับ Expert, InclusiveDesign
  - Content Creator : Tiktok : 9expert, Facebook : 9Expert Training, Facebook : chalaivate
  - นักเขียนหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel, Access, Office Automation, Web Database
  - นักเขียนบทความด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ที่ https://www.9experttraining.com
  - ให้ความรู้ด้าน PowerBI, RPA, Excel, Power Platform ผ่าน https://www.youtube.com/9expert
  - Community Leader, SQL Server Community Thailand Group https://www.facebook.com/groups/sqlserverthailand/
  - Founder Member: Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand
  - Founder - Facebook: Turn Data into Insight with Power BI
  - Founder - Facebook: Excel Community Thailand
  - Founder - Facebook: PowerPoint Community Thailand
  - Founder - Facebook: RPA Thailand

4.9 คะแนนเฉลี่ย

1,251 รีวิว

8 คอร์ส