ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์ cover photo
ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ตำแหน่งการทำงาน/ประวัติการทำงาน ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน ปี 2553 อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ถึงปัจจุบัน หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย) กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รางวัลที่เคยได้รับ รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
  - ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
  - ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย)
  - รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561
  - กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  - สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส