วันทนา สุ่มมาตย์ cover photo
วันทนา สุ่มมาตย์
วันทนา สุ่มมาตย์
วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "รับสอน Excel & PowerPoint สำหรับใช้ในการทำงาน"
ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "รับสอน Excel & PowerPoint สำหรับใช้ในการทำงาน" เจ้าของ YouTube Channel "The Connecting Dot By Ying" วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint สำหรับใช้ในการทำงาน ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Trade Marketing Section Manager ในกลุ่มธุรกิจ FMCG ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาเศรษฐศาตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "รับสอน Excel & PowerPoint สำหรับใช้ในการทำงาน"
    - วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint สำหรับใช้ในการทำงาน
    - Trade Marketing Section Manager ในกลุ่มธุรกิจ FMCG

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส