ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ cover photo
ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

5 คอร์ส

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด และผู้ก่อตั้ง PRACTICAL TRAINING
ด้วยความโดดเด่นทางด้านวิชาการอาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่าย เช่นผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและลูกค้าว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะและความโดดเด่นในการถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี โดยทำให้ผู้เข้าฟังเกิดความเข้าใจในหลักการต่าง ๆได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญคือ ผู้ฟังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง อาจารย์ได้พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่าที่จะเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎีเท่านั้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรต่าง ๆ อาจารย์ได้ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประกอบการบรรยาย ด้วยประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมในเชิงธุรกิจอาจารย์ทำงานคลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจ การขายและการตลาดมานานกว่า 15 ปี อีกทั้งได้เคยเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหลากหลาย ธุรกิจเช่น ร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสิ่งทอ ปิโตรเลียม อาหาร และสถาบันการฝึกอบรม อาจารย์เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์งานขาย, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและตัวแทน การจำหน่าย, การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาด ระดับการศึกษา ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola University U.S.A ปริญญาตรีทางการตลาด ( Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีต : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง บริษัทเอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย จำกัด

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการขาย การบริหารงานขาย CRM การตลาด ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
    - อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารงานขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - อาจารย์พิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ผู้แต่งหนังสือ “คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้, พิชิตยอดขายขั้นเทพ, สุดยอดนักขายมืออาชีพยุคใหม่ และสู่การเป็นนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ"

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

5 คอร์ส