ผศ. ดร.ชาคริต ศรีสกุน cover photo
ผศ. ดร.ชาคริต ศรีสกุน
ผศ. ดร.ชาคริต ศรีสกุน
ผู้ก่อตั้งธุรกิจที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเป็นวิทยากรบรรยายและอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนระดับปริญญาตรี โท และเอก
- ปริญญาเอก: Doctor degree in Philosophy, (Business Administration, Management), Martin de Tours School of Management and Economics, Assumption University - ปริญญาโท: Master of Business Administration, Chiang Mai University - ปริญญาตรี: Bachelor of Business Administration (Management) – Magna Cum Laude, Saint John’s University - เป็นวิทยากรบรรยายและอาจารย์พิเศษแก่ภาครัฐและเอกชนระดับปริญญาตรี โท และเอก - เป็นผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) - เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจขนาดย่อมที่ให้คำปรึกษามากกว่า 100 ธุรกิจ - ได้รับตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น - ตีพิมพ์บทความวิชาการ-บทความวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า 40 ฉบับ - เป็นกองบรรณาธิการวารวาร Journal of Family Business and Management Studies

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
    - เป็นผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
    - เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินธุรกิจ
    - เป็นวิทยากรบรรยายและอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนระดับปริญญาตรี โท และเอก

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส