ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์ cover photo
ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

1 คอร์ส

ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์
ประสบการณ์การทำงาน 15 ปี ในด้านการออกแบบ และ Presentation
ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์ เกิด 7 ตุลาคม 2521 การศึกษา - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท Master of Architecture (Honors), The University of Auckland ตำแหน่งปัจจุบัน - Co-Founder Cal Design Co.,Ltd ประสบการณ์การทำงาน - Guest Lecture คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ และผังเมือง ภาค วิชา สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัย ธรรมศาาสตร์ และ - Raffles Design School, Interior Architecture - ทำ Animation โครงการใหญ่ๆ เช่น งานของ ปตท ที่ระยอง งานหอดูดาวสงขลา งานประกวดแบบของการเคหะแห่งชาติ และ งานบางส่วนใน CDC

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาโท The University of Auckland (Honors)
  - ประสบการณ์การทำงาน 15 ปี ในด้านการออกแบบ และ Presentation 
  - Guest Lecturer มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Raffles Design School 
  - ผ่านงานโครงการใหญ่ๆ อาทิ ปตท หอดูดาว การเคหะ และ CDC

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

1 คอร์ส