ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์ cover photo
ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

1 คอร์ส

ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์
ประสบการณ์การทำงาน 15 ปี ในด้านการออกแบบ และ Presentation

  ณัฐกิตติ์ ไชยามณีรัตน์
  เกิด 7 ตุลาคม 2521

  การศึกษา
  - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาโท Master of Architecture (Honors), The University of Auckland

  ตำแหน่งปัจจุบัน
  - Co-Founder Cal Design Co.,Ltd

  ประสบการณ์การทำงาน
  - Guest Lecture คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ และผังเมือง ภาค วิชา สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัย ธรรมศาาสตร์ และ
  - Raffles Design School, Interior Architecture
  - ทำ Animation โครงการใหญ่ๆ เช่น งานของ ปตท ที่ระยอง งานหอดูดาวสงขลา งานประกวดแบบของการเคหะแห่งชาติ และ งานบางส่วนใน CDC


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาโท The University of Auckland (Honors)
  - ประสบการณ์การทำงาน 15 ปี ในด้านการออกแบบ และ Presentation 
  - Guest Lecturer มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Raffles Design School 
  - ผ่านงานโครงการใหญ่ๆ อาทิ ปตท หอดูดาว การเคหะ และ CDC

4.6 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

1 คอร์ส