ชวัลณัฐ พรหมมินทร์ cover photo
ชวัลณัฐ พรหมมินทร์
ชวัลณัฐ พรหมมินทร์
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ภาควิชาสถิติ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


    ประวัติโดยย่อ
    - เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ภาควิชาสถิติ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - Statistical specialist at Agoda limited company
    - Instructor of statistical analysis course on Udemy
    - Data scientist in top 10% rank in machine learning competition on Kaggle