ภัทร วิสิฐนรภัทร cover photo
ภัทร วิสิฐนรภัทร
ภัทร วิสิฐนรภัทร
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา PhonicsPlus


    ประวัติโดยย่อ
    - BBA, Major Finance, Assumption University
    - Master of Commerce, Major Marketing, University of New South Wales, Australia
    - ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันภาษา ThinkPhonics สาขาจามจุรีสแควร์
    - ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา PhonicsPlus สาขาเซ็นทรัลบางนา