พิสินี อินทรทัต cover photo
พิสินี อินทรทัต
พิสินี อินทรทัต
Nobody Does It Better Than Mom

  - ผู้เขียนหนังสือ "คู่มือ Phonics สำหรับคุณแม่"
  - ผู้จัดทำสมุดกิจกรรมและเกม Phonics ของ MOM MADE
  - เจ้าของ Facebook Page: MOM MADE - Phonics Games for Kids
  - ประสบการณ์การสอน Phonics 3 ปี
  - การศึกษาในวัยเด็กจากประเทศสิงคโปร์ 7 ปี
  - ปริญญาตรี: ภาควิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
  - ปริญญาโท: University of Reading ประเทศอังกฤษ


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เขียนหนังสือ "คู่มือ Phonics สำหรับคุณแม่"
  - ผู้จัดทำสมุดกิจกรรมและเกม Phonics ของ MOM MADE
  - เจ้าของ Facebook Page: MOM MADE - Phonics Games for Kids
  - ประสบการณ์การสอน Phonics 3 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส