รศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ cover photo
รศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

148 รีวิว

3 คอร์ส

รศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรDX/CIO
  - Ph.D.CivilEngineering(ComputerAidedEngineering)CarnegieMellonUniversity
  - M.S.ComputinginAppliedDataScienceandAnalytics,TechnologicalUniversityDublin
  - M.S.C.E.GeorgiaInstituteofTechnology
  - วศ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - CertificateCybersecurity:Technology,ApplicationandPolicy,MassachusettsInstituteofTechnology
  - CertificateDigitalTransformationStrategy,BostonUniversity

4.5 คะแนนเฉลี่ย

148 รีวิว

3 คอร์ส