ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ cover photo
ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

81 รีวิว

2 คอร์ส

ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร DX/CIO
  - Ph.D. Civil Engineering, Carnegie Mellon University
  - M.S. Computing in Applied Data Science and Analytics, Technological University Dublin
  - M.S.C.E. Georgia Institute of Technology
  - วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - Certificate Cybersecurity: Technology, Application and Policy, Massachusetts Institute of Technology
  - Certificate Digital Transformation Strategy, Boston University

4.3 คะแนนเฉลี่ย

81 รีวิว

2 คอร์ส