ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี cover photo
ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

173 รีวิว

1 คอร์ส

ศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี
กรรมการบริหาร ฝ่ายการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อและเทคโนโลยี KPMG Thailand

  ประวัติโดยย่อ
  - Advisory Partner & Head of Technology, Media and Telecommunications, KPMG in Thailand
  - ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปีในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างแผนบริหารความต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ การจัดสร้างระบบชุดซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบการบัญชีและข้อมูล การพัฒนากลยุทธ์ทาง IT ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
  - ปริญญาโท ด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

173 รีวิว

1 คอร์ส