กฤติน ประกอบดี cover photo
กฤติน ประกอบดี
กฤติน ประกอบดี
ผู้สอนคอร์ส Metaverse Creation 101 และหลักสูตรในเพจ Facebook "สอนสร้าง Metaverse"
มีประสบการณ์ในการออกแบบ 3D Asset รูปแบบต่าง ๆ และได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในรูปแบบ Outsource โดยเดิมทีผมเองเป็นคนที่ชื่นชอบในการสอน และการพูดทำให้ผมตัดสินใจที่จะสร้างเนื้อหาการสอน 3D Blender ให้กับเพจ "สอนสร้าง Metaverse"

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์หลักผู้สอนคอร์ส Metaverse Creation 101
    - 3D model developer
    - Outsource 3D model creation
    - Website developer

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส