อภินันท์ สุทธิธารธวัช cover photo
อภินันท์ สุทธิธารธวัช
อภินันท์ สุทธิธารธวัช
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและงานวิจัยมากกว่า 13 ปี
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านการสอนและงานวิจัยต่าง ๆ มากกว่า 13 ปี เจ้าของเพจ Chemical Process Scale Up by ChemEng Man

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและงานวิจัยต่าง ๆ มากกว่า 13 ปี
    - เจ้าของเพจ Chemical Process Scale Up by ChemEng Man

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส