สันทิฏฏ์ แก้วมุกดา cover photo
สันทิฏฏ์ แก้วมุกดา
สันทิฏฏ์ แก้วมุกดา
Retail Performance Management และที่ปรึกษาการขายให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ
ที่ปรึกษาและวิทยากร ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ทั้งในเรื่องของการขายและพัฒนาภาวะผู้นำ ให้กับองค์กรหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขายปลีก ในบทบาทของที่ปรึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Retail Performance Management ให้กับบริษัทที่ปรึกษาระดับ Global Consultant ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาธุรกิจประเภทรถยนต์ยุโรปแห่งหนึ่ง ในเรื่องของ Sales Strategies และ Sales Management เพื่อวางแผนเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรในเรื่องของการขายและการบริหารจัดการงานขาย ให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตผู้อำนวยการ (Acting) Management Development สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
    - ที่ปรึกษาและวิทยากร ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ทั้งในเรื่องของการขายและพัฒนาภาวะผู้นำ ให้กับองค์กรหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขายปลีก ในบทบาทของที่ปรึกษา
    - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Retail Performance Management ให้กับบริษัทที่ปรึกษาระดับ Global Consultant ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาธุรกิจประเภทรถยนต์ยุโรปแห่งหนึ่ง ในเรื่องของ Sales Strategies และ Sales Management เพื่อวางแผนเพิ่มยอดขาย
    - และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับบุคลากรในเรื่องของการขายและการบริหารจัดการงานขาย ให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส