ศ. พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ cover photo
ศ. พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

1 คอร์ส

ศ. พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ
เจ้าของรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
เผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ที่สะสมมากว่า 30 ปี ของ ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ จิตแพทย์มือหนึ่งของประเทศไทย ผู้เชียวชาญทางด้าน จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกให้ฉลาด การเลี้ยงลูกแรกเกิด อาการสมาธิสั้น ออทิสติก ฯลฯ การศึกษา พ.ศ.2516 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ.2521 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2523 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 Certificate in Child and Adolescent Psychiatry จาก University of Pennsylvania และ ฝึกอบรมวิชาจิตบำบัดครอบครัวจาก Philadelphia Child Guidance Center สหรัฐอเมริกา เกียรติยศและรางวัล พ.ศ.2517 ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยไปชมการส่งยานอวกาศอพอลโล 17 เพื่อสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายในโครงการ Apollo ตามคำเชิญขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2531 ได้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุนจาก University of Pennsylvania เพื่อศึกษาทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น พ.ศ.2533 มีชื่อและประวัติปรากฏในหนังสือ Who’s Who in the East และ Who’s Who in America ของสำนักพิมพ์ Macmillan พ.ศ.2538 ได้รับทุนเจ้าจอมมารดาเลื่อนในรัชกาลที่ 5 จากสภากาชาดไทย พ.ศ.2539 ได้รับทุนในฐานะนักวิชาการดีเด่นจาก International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) พ.ศ.2534 - 2540 ได้รับทุนส่งเสริมอาจารย์ผู้อุทิศตนเป็นนักวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ.2540 และ 2541 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2540 - 2545 ได้รับเชิญจากกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ ( expert witness) ในสาขาการแพทย์ พ.ศ.2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2541 ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น TTF Award จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย สำหรับการเขียนหนังสือ “จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว” พ.ศ.2542 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) และได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย UPPSALA ประเทศสวีเดนให้ป็นอาจารย์พิเศษ และ co-director สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นานาชาติในการบำบัดฟื้นฟูเด็กในสภาวะยากลำบาก ที่ประเทศเคนย่า พ.ศ.2542 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ Cambodia National Workshop for the Prevention of Sexual Abuse and Exploitation of Children and Youth ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พ.ศ.2542 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ National Workshop for the Prevention of Sexual Abuse and Exploiatation of Children and Youth ที่เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2542 ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการวิจัย จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 ได้รับเชิญจาก The Virginia Satir Network เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมจิตบำบัดแบบ Satir Brief Systemic Therapy ที่เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จากงานวิจัยเรื่อง Family functioning in mental illness: a study in Thai families with depressive disorders and schizophrenia.

    ประวัติโดยย่อ
    - Certificate in Child and Adolescent Psychiatry จาก University of Pennsylvania และ ฝึกอบรมวิชาจิตบำบัดครอบครัวจาก Philadelphia Child Guidance Center สหรัฐอเมริกา
    - เจ้าของรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
    - ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว

4.9 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

1 คอร์ส