ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์ cover photo
ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

520 รีวิว

3 คอร์ส

ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  - ปริญญาเอก ด้านการจัดการกลยุทธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาโท ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Dallas
  - ปริญญาตรี ด้านชีวะวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Dallas

4.5 คะแนนเฉลี่ย

520 รีวิว

3 คอร์ส