สลิลศักดิ์ วิศวกุล cover photo
สลิลศักดิ์ วิศวกุล
สลิลศักดิ์ วิศวกุล
เจ้าของเพจ "อาเสี่ย"


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ "อาเสี่ย"
    - CEO & Founder Venus and Moon Corporations
    - Speaker ด้าน Entrepreneurship และ Business Strategy ให้แก่องค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ