รศ. ดร.คม คัมภิรานนท์ cover photo
รศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

126 รีวิว

2 คอร์ส

รศ. ดร.คม คัมภิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
  - ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
  - ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

126 รีวิว

2 คอร์ส