ผศ. ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง cover photo
ผศ. ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
ผศ. ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - อดีตอาจารย์พิเศษวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัฒฑิต (ประวัติศาสตรสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) จิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  - ปวส. สาขาจิตรกรรมไทย วิทยาเขตเพาะช่าง
  - ผุ้แต่งหนังสือ "การวาดเส้น สิ่งรอบตัว และสถาปัตยกรรม" (กำลังตีพิมพ์)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส