ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ cover photo
ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์
ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์
Communication Coach - โค้ชด้านการสื่อสาร และวิทยากรให้องค์กรชั้นนำ
ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ (แอม) Communicaiton Coach - โค้ชด้านการสื่อสาร Professional Certification : - Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming, Approved By The American Board Of NLP, USA - Certified LAB Profile practitioner, Approved by Success Strategies, Words that change Minds, UK - Certified Professional Coach, ICF การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีทั่วไป (เกียรตินยมอันดับ 1) ประสบการณ์ : - ผู้ก่อตั้ง CHAYANAT - ผู้ดำเนินรายการ Amchaya Channel และ Pantae Startup - อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - HUBBA Thailand - อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - Jim & Halls (Thailand) Co., Ltd. - อดีตเจ้าหนี้ที่ดูแลลูกค้ารายหลัก - Rockworth PCL. - วิทยากร บรรยาย และผู้ฝึกสอน

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร และโค้ชด้านการสื่อสารภายในทีม การโน้มน้าวใจ และการนำเสนองาน (Presentation Skill)
    - Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming, Approved By The American Board Of NLP, USA
    - Certified LAB Profile practitioner, Approved by Success Strategies, Words that change Minds, UK
    - Certified Professional Coach, ICF

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส