ดร.วศ. สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ACPE, CAP, CSCP, EPPM, QBAC+ cover photo
ดร.วศ. สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ACPE, CAP, CSCP, EPPM, QBAC+
ดร.วศ. สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ACPE, CAP, CSCP, EPPM, QBAC+
วิทยากร​ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน (LEAN Master)
ดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ภาวะผู้นำแบบลีนแอจไจล์ (Lean-Agile Leadership) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) องค์กรแบบลีน (Lean Enterprise) การจัดการแบบลีน การจัดธุรกิจเริ่มต้นใหม่แบบลีนและนวัตกรรม การจัดการโซ่อุปทานแบบลีนซิกส์ซิกม่า (L6SSCM) การบริหารการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง การวางผัง การวางแผนการดำเนินงาน การตลาดอุตสาหกรรม การพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ และระบบมาตรฐานสากลต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ผู้เขียนหนังสือ LEAN Series มากกว่า 5 เล่ม เช่น “LEAN ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง” และหนังสือ Best Seller "LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ" และบทความธุรกิจมากกว่า 40 บทความ Certificate - The Executive Program on Production Management (EPPM) ซึ่งเทียบเท่ากับ Lean Master, AOTS HIDA, Japan - การบริหารจัดการการผลิตและสินค้าคงคลัง (PIM#2), กระทรวงอุตสาหกรรม - การบริหารจัดการการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า (SPM#2), กระทรวงอุตสาหกรรม - การบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (WDM#3), กระทรวงอุตสาหกรรม - Certified Supply Chain Professional (CSCP), ASCM สมาคมการจัดการโซ่อุปทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 150,000 ท่าน - ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม IOP CAP#3 (Certified Assessor Program: CAP), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - ผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติแบบลีน (LEAN Automation System Integrator: LASI Certifications)

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร​ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน (LEAN Master)
    - ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ กว่า 400 แห่ง ตั้งแต่ Startup จนถึง บริษัทมหาชน
    - นักเขียนหนังสือขายดีกว่า 5 เล่ม และอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษากว่า 40 แห่ง
    - เจ้าของแฟนเพจ "Eng.Siripong Jungthawan" ที่มีผู้ติดตามทุกช่องทางมากกว่า 300,000 คน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส