สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย) cover photo
สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส

สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)
กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เอกการเงิน NYU Stern School of Business สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ Harvard University สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ทำงาน - ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด - ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ซอลท์ พับลิชชิง - อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะบรรณาธิการ สำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ส - ผู้ร่วมก่อตั้งและคณะบรรณาธิการ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า - กรรมการบริหาร บริษัท ฮันเตอร์ส แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด - รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - พนักงานอาวุโส กลุ่มสถาบันการเงิน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ดอยช์แบงก์ สาขาฮ่องกง - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ทีมสินเชื่อโครงการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน - กรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการแข่งขันและราคา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  - กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - กรรมการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (เครือข่ายพลเมืองเน็ต) - กรรมการ มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ทุนการศึกษาและรางวัล - Practitioner Residency Program, Bellagio Center อิตาลี - Eisenhower Fellowship สหรัฐอเมริกา

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
  - หัวหน้าโครงการวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่า 40 โครงการ
  - นักเขียน นักแปลชื่อดัง เจ้าของผลงานมากกว่า 70 เล่ม
  - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
  - วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

1 คอร์ส