บรรจบ ปิยมาตย์ (Master Job) cover photo
บรรจบ ปิยมาตย์ (Master Job)
บรรจบ ปิยมาตย์ (Master Job)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมประสบการณ์กว่า 15 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - วิทยากรรับเชิญ ที่ปรึกษา และวิทยากรประจําองค์กร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส