ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (โค้ชครูแหม่ม) cover photo
ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (โค้ชครูแหม่ม)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

10 คอร์ส

ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (โค้ชครูแหม่ม)
ผู้บริหารสถาบันคนคิดดี และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรรับเชิญ และวิทยากรที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ
  - Professional Coaching จาก Thailand Coaching Academy, Thailand Coaching Institute, Semsikkhalai
  - SATIR จาก สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ ประเทศไทย
  - ผู้บริหาร สถาบันคนคิดดี
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

10 คอร์ส