อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ cover photo
อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน


  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  - รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประธานกรรมการ บริษัท Bangkok Training International จำกัด
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
  - ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส