สุพรพิมล ปานสุวรรณ (ครูสุกี้) cover photo
สุพรพิมล ปานสุวรรณ (ครูสุกี้)
สุพรพิมล ปานสุวรรณ (ครูสุกี้)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ GetupTrining

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการขาย
  - ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ไทยมงคลเทรนนิ่ง จำกัด
  - เจ้าของกิจการ ด้านธุรกิจออนไลน์ ผลลัพธ์สร้างรายได้องค์กร 8 หลักต่อปี
  - อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง ภาคีนวัตกรรมการศึกษา Getupteacher เพจผู้ติดตามกว่า 300,000 คน
  - เบื้องหลังผู้จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา กว่า 50,000 คน
  - ที่ปรึกษากลุ่มนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ นิสิต นักศึกษา

3.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส