CDC ChalokeDotCom cover photo
CDC ChalokeDotCom

4.8 คะแนนเฉลี่ย

642 รีวิว

2 คอร์ส

CDC ChalokeDotCom
แหล่งความรู้ทาง Technical Analysis ชุมชนสำหรับนักลงทุนในตลาดทุน
CDC ChalokeDotCom แหล่งความรู้ทาง Technical Analysis ชุมชนสำหรับนักลงทุนในตลาดทุน สอนการลงทุนเป็น "ระบบ" ทำกำไรอย่างพอเพียง ชมรมโฉลกเป็นที่พึ่งของนักลงทุน นโยบายของชมรมคือให้ความรู้โดยไม่แสวงหาผลกำไร

    ประวัติโดยย่อ
    - แหล่งความรู้ทาง Technical Analysis ชุมชนสำหรับนักลงทุนในตลาดทุน สอนการลงทุนเป็น "ระบบ" ทำกำไรอย่างพอเพียง
    - ชมรมโฉลกเป็นที่พึ่งของนักลงทุน นโยบายของชมรมคือให้ความรู้โดยไม่แสวงหาผลกำไร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

642 รีวิว

2 คอร์ส