รศ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล cover photo
รศ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

1 คอร์ส

รศ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เชี่ยวชาญด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
  - บรรณาธิการรับเชิญ วารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising
  - ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโทและปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

1 คอร์ส