สถาบันอาร์เเอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) cover photo
สถาบันอาร์เเอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
สถาบันอาร์เเอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้าน VISUAL THINKING
อ. ปรารถนา หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ VISUAL THINKING ที่รวบรวมเทคนิค กลยุทธ์ ที่จะทำให้การสื่อสารธรรมดา เกิดพลัง ผ่านเทคนิคคิดเป็นภาพด้วยประสบการณ์การใช้เครื่องมือ VISUAL THINKING ในงานด้านกระบวนการเรียนรู้ งาน CSR รวมไปถึงงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นเวลานานหลายปี พร้อมแบ่งปันเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจอย่างง่าย เข้าถึงด้วยการลงมือฝึกทำด้วยตนเอง กับการปั้นหลักสูตรที่พิถีพิถันมุ่งมั่นให้เกิดการปรับใช้ได้จริงในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน ประวัติการทำงานของอาจารย์ อาทิเช่น ผู้เขียนหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ "Fa" มืออาชีพ จาก รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป, ผู้อำนวยการโครงการโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building): สำนักงาน กกพ., ผู้อำนวยการโครงการชุมชนต้นแบบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, ผู้อำนวยการโครงการ สร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, วิทยากรกระบวนการโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในการทำ CSR ในพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, วิทยากรงานสัมมนา OKMD BBL Symposium, Inspire Your Future: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), วิทยากรงานเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ”: สภากรุงเทพมหานคร, วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้ครูต้นแบบ “โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” - วิทยากรโครงการพัฒนาครู ก. ผู้สอนและผู้ดูแล พัฒนาสมองส่วนหน้า เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ (EF): สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - วิทยากรโครงการถอดบทเรียนการทำงานเครือข่าย ทสม. 18 จังหวัด เพื่อการวางแผนสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตและยั่งยืน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - วิทยากรโครงการหนุนเสริมศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานถอดประสบการณ์และการจัดการความรู้การทำงานกองทุนฯทั่วประเทศ: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - วิทยากรโครงการฝึกอบรม “วิทยากรกระบวนการสู่ความเป็นมืออาชีพ”: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - วิทยากรกระบวนการโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  ประวัติโดยย่อ
  - อ.ปรารถนา หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้าน VISUAL THINKING
  - ผู้เขียนหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ "Fa" มืออาชีพ จาก รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป
  - ผู้อำนวยการโครงการโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building): สำนักงาน กกพ.- ผู้อำนวยการโครงการชุมชนต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  - ผู้อำนวยการโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  - วิทยากรกระบวนการโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในการทำ CSR ในพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  - วิทยากรงานสัมมนา OKMD BBL Symposium, Inspire Your Future: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  - วิทยากรงานเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ”: สภากรุงเทพมหานคร

4.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส