สถาบันอาร์เเอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) cover photo
สถาบันอาร์เเอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส

สถาบันอาร์เเอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้าน VISUAL THINKING
อ. ปรารถนา หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ VISUAL THINKING ที่รวบรวมเทคนิค กลยุทธ์ ที่จะทำให้การสื่อสารธรรมดา เกิดพลัง ผ่านเทคนิคคิดเป็นภาพด้วยประสบการณ์การใช้เครื่องมือ VISUAL THINKING ในงานด้านกระบวนการเรียนรู้ งาน CSR รวมไปถึงงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นเวลานานหลายปี พร้อมแบ่งปันเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจอย่างง่าย เข้าถึงด้วยการลงมือฝึกทำด้วยตนเอง กับการปั้นหลักสูตรที่พิถีพิถันมุ่งมั่นให้เกิดการปรับใช้ได้จริงในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน ประวัติการทำงานของอาจารย์ อาทิเช่น ผู้เขียนหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ "Fa" มืออาชีพ จาก รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป, ผู้อำนวยการโครงการโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building): สำนักงาน กกพ., ผู้อำนวยการโครงการชุมชนต้นแบบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, ผู้อำนวยการโครงการ สร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, วิทยากรกระบวนการโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในการทำ CSR ในพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, วิทยากรงานสัมมนา OKMD BBL Symposium, Inspire Your Future: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), วิทยากรงานเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ”: สภากรุงเทพมหานคร, วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้ครูต้นแบบ “โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” - วิทยากรโครงการพัฒนาครู ก. ผู้สอนและผู้ดูแล พัฒนาสมองส่วนหน้า เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ (EF): สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - วิทยากรโครงการถอดบทเรียนการทำงานเครือข่าย ทสม. 18 จังหวัด เพื่อการวางแผนสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตและยั่งยืน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - วิทยากรโครงการหนุนเสริมศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานถอดประสบการณ์และการจัดการความรู้การทำงานกองทุนฯทั่วประเทศ: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - วิทยากรโครงการฝึกอบรม “วิทยากรกระบวนการสู่ความเป็นมืออาชีพ”: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - วิทยากรกระบวนการโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  ประวัติโดยย่อ
  - อ.ปรารถนา หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้าน VISUAL THINKING
  - ผู้เขียนหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ "Fa" มืออาชีพ จาก รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป
  - ผู้อำนวยการโครงการโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building): สำนักงาน กกพ.- ผู้อำนวยการโครงการชุมชนต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  - ผู้อำนวยการโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  - วิทยากรกระบวนการโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในการทำ CSR ในพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  - วิทยากรงานสัมมนา OKMD BBL Symposium, Inspire Your Future: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  - วิทยากรงานเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ”: สภากรุงเทพมหานคร

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส