พลกฤต โสลาพากุล cover photo
พลกฤต โสลาพากุล
พลกฤต โสลาพากุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคนและบัญชีการเงิน วิทยากรและอาจารย์พิเศษให้ทั้งภาครัฐและเอกชน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคน และองค์กร
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
  - วิทยากร บรรยายมาแล้วมากกว่า 300 องค์กร และปรึกษาธุรกิจมากกว่า 100 องค์กร
  - อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐ และเอกชน
  - กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ
  - Certified OKR Professional by The KPI Institute
  - ผลงานเขียน :การบริหารวางแผนการเงินเพื่อธุรกิจ และ OKR เพื่อการบริหารคนและองค์กร (ฉบับหัวหน้างาน)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส