สายสุนีย์ ปวุตินันท์ cover photo
สายสุนีย์ ปวุตินันท์
สายสุนีย์ ปวุตินันท์
วิทยากรและที่ปรึกษาส่วนงานต่าง ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ประวัติการศึกษา 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. Certificate of Qualification in Lead Auditor / Assessor for ISO 14000 & ISO 9000 ประสบการณ์การทำงาน 1. ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ 2. วิทยากรให้บริษัท โรงานอุดสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการเป็นจำนวนมากในหัวข้อที่ เกี่ยวกับคุณภาพหัวข้อทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3. วิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน 4. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - Certificate of Qualification in Lead Auditor / Assessor for ISO 14000 & ISO 9000
  - เป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ
  - เป็นวิทยากรให้กับบริษัท โรงานอุดสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการเป็นจำนวนมากในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  - เป็นวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน
  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส