ณัฐนนท์ บวรธนพิพัฒน์ cover photo
ณัฐนนท์ บวรธนพิพัฒน์
ณัฐนนท์ บวรธนพิพัฒน์
ประสบการณ์กว่า 20 ปีในสายงาน Healthcare ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์กว่า 20 ปีในสายงาน Healthcare ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    - ปริญญาตรี สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
    - เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสถานพยาบาล และภาษาอังกฤษธุรกิจ

3.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส