ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

University logo

หลักสูตรออนไลน์: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา Business Innovation

ปริญญา: M.B.A. (Business Innovation)

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา Business Innovation ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้ง การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำทีม ที่จะพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับนานาชาติได้

ภาพรวมหลักสูตร

จำนวนคอร์สขั้นต่ำ

20 คอร์ส

ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น)

1,500 บาท

วิชาในหลักสูตร

องค์ประกอบหลักสูตร

Degree highlights
Functional Skill
ทักษะการทำงาน

เน้นในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการบริหารจัดการที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่เน้นทักษะตอบโจทย์ด้านนวัตกรรม

Degree highlights
Strategy and Management
กลยุทธ์และการจัดการ

เน้นความรู้ด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และแนวทางในการสร้างกลยุทธ์และการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

Degree highlights
Leadership
ภาวะการเป็นผู้นำ

เน้นความรู้เพื่อการเป็นผู้นำซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มวิชาที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

Path to master degree

โครงสร้างหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขา Business Innovation

Degree structure

รายวิชา: 30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 18.0 หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อนเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 18.0 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 12.0 หน่วยกิต
(วิชาเลือกเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 0 หน่วยกิต)

การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studies)

6 หน่วยกิต

ดูโครงสร้างและเงื่อนไขหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร*

(โดยประมาณ)

Degree tuition fees