ภัทราพร ยาร์บะระ (ดาว) cover photo
ภัทราพร ยาร์บะระ (ดาว)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

2 คอร์ส

ภัทราพร ยาร์บะระ (ดาว)
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา - กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงาน - ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด - ผู้จัดการศูนย์วิสาหกิจยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - นักการตลาด โครงการ International MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน - กรรมการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนการศึกษาและรางวัล - ASEAN Young Business Leader ในด้าน Sustainable Business โดย the Asia New Zealand Foundation นิวซีแลนด์ - First Runner Up, Global Social Venture Competition จาก University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
  - หัวหน้าโครงการวิจัยด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่า 10 โครงการ
  - Columnist ด้านความยั่งยืนของสำนักข่าวออนไลน์ The Standard
  - อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - กรรมการตัดสินเวทีธุรกิจเพื่อสังคมชั้นนำ
  - วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

2 คอร์ส