ตรีกาล เมฆบริบูทณ์ cover photo
ตรีกาล เมฆบริบูทณ์
ตรีกาล เมฆบริบูทณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เริ่มสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่อายุ 23 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การวางแผนวิสาหกิจเริ่มต้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ การตลาดผ่านการสร้างเนื้อหา และปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจ ผู้สอนมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้สนใจอย่างเต็มที่ ปัจจุบัน ผู้สอนศึกษาในระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบการศึกษาปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (ได้รับทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  - มีความเชี่ยวชาญด้าน การวางแผนวิสาหกิจเริ่มต้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การตลาด ผ่านการสร้างเนื้อหาปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจ
  - กำลังศึกษา ปริญญาเอก การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปริญญาโท การเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส