ผศ. ดร.พรพิมล จงไพศาล cover photo
ผศ. ดร.พรพิมล จงไพศาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

1 คอร์ส

ผศ. ดร.พรพิมล จงไพศาล
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  - เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการและการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร
  - ปริญญาเอกด้านการจัดการ (MEXT scholarship – Mombusho scholarship) และปริญญาโทด้าน Comparative Management จาก Ritsumeikan University เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
  - ปริญญาตรี ด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

1 คอร์ส