วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์ cover photo
วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์
วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน์
วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (Business Continuity Management : BCM ISO 22301), การจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSM ITIL ISO20000, การจัดการทางด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO27001 การบริหารโครงการ PMP และ การกำกับดูแลสารสนเทศระดับองค์กร COBIT ประวัติการทำงาน 2541 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เฟคเตอร์เดตเวลเลอร์ บอสตัน, อเมริกา 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคาร สินเอเซีย/บริษัทเงินทุนบัวหลวง กรุงเทพ, ประเทศไทย 2550 - ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด กรุงเทพ, ประเทศไทย ประวัติการศึกษา 2541 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย ซัฟฟิค บอสตัน, สหรัฐอเมริกา 2536 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, ประเทศไทย ประกาศนียบัติวิชาชีพ - PMP (Project Management Professional) - COBIT Foundation - CRISC Accredited Instructor of ISACA - CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) - CISA (Certified Information Systems Auditor) - CISM (Certified Information Systems Manager) - CISSP (Certified Information Systems Security Professional) - ITIL v2,v3,4 (IT Infrastructure Library), ISO/IEC 20000 - CEH (EC Council Certified Ethical Hacking)

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (Business Continuity Management : BCM ISO 22301)
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSM ITIL ISO20000
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทางด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO27001
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ PMP และการกำกับดูแลสารสนเทศระดับองค์กร COBIT

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส