ปวีณ ศรีวิโรจน์ cover photo
ปวีณ ศรีวิโรจน์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

2 คอร์ส

ปวีณ ศรีวิโรจน์
Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI

  ประวัติโดยย่อ
  - Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI
  - Certified Information System Security Professional (CISSP) จากสถาบัน ISC2
  - Certified Information Security Manager (CISM) จากสถาบัน ISACA
  - Certified Information System Auditor (CISA) จากสถาบัน ISACA
  - ประสบการณ์บริหารโครงการให้กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
  - เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภายนอกเกี่ยวกับการจัดการและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ปริญญาโท M.A. in Business and Managerial Economics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี Telecommunication Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.3 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

2 คอร์ส